INFORMÁCIE poskytnuté pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – obchodných partnerov
podľa čl. 13 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) v spojení s § 19 zákona
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Informácie“)

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
UNIMAX VG, s.r.o., sídlo: Šimonovianska 34/90, 958 03 Partizánske;  IČO: 50 729 501,
registrovaný v Obchodnom registri OS Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č.: 34296/R
 (ďalej aj ako „zamestnávateľ“ alebo „prevádzkovateľ“).
Totožnosť a kontaktné údaje zástupcu prevádzkovateľa:
neaplikuje sa
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: 
neaplikuje sa
Kategórie dotknutých osobných údajov:
identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno, priezvisko, titul, číslo občianskeho preukazu, trvalé bydlisko (miesto podnikania), pracovná pozícia, podpis, EČV vozidla, prípadne aj ďalšie osobné údaje uvedené v objednávke, zmluve, dodacom liste, faktúre, ako aj súvisiacich účtovných dokladoch;
kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú najmä kontaktná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa;
údaje súvisiace s uskutočňovaním platieb,
ktorými sa rozumejú najmä číslo bankového účtu.
Účely spracúvania osobných údajov:
spracúvanie je nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy (ďalej ako „zmluva“) uzavretej medzi prevádzkovateľom ako dodávateľom tovarov/poskytovateľom služieb a dotknutou osobou ako objednávateľom/používateľom, a to najmä:
vyúčtovanie zmluvných nárokov a plnenie platobných povinností;
pre potreby uskutočnenia platby;
v súvislosti so zaistením a reklamáciou objednaných tovarov / služieb;
v súvislosti s Vašimi ďalšími požiadavkami, s ktorými sa na nás obrátite;
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (napr. účtovníctvo a pod.), ktoré prevádzkovateľovi vyplývajú najmä (ale nielen) z nasledovných právnych predpisov:
zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník;
zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov;
zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty;
zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve;
zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci;
zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach;
spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to za účelom:
ochrany našich právnych nárokov (inak povedané, aby sme mohli v súdnom, mimosúdnom alebo vykonávacom konaní obhajovať vlastné právne nároky), kde je naším oprávneným záujmom zabránenie vzniku škôd;
kontrola riadneho plnenia zmluvy (napr. kontrola riadneho poskytovania služieb, kontrola riadneho dodania tovarov);
zaistenia bezpečnosti a ochrany majetku, kde je naším oprávneným záujmom zabezpečenie fyzickej a IT bezpečnosti a tiež ochrana nášho majetku; na tento účel môžeme vykonávať monitoring niektorých priestorov na pracovisku a využívania elektronických zariadení, informačných systémov a IT infraštruktúry;
hodnotenie platobnej schopnosti obchodných partnerov;
základné kontaktovanie obchodných partnerov;
ponúkanie produktov a služieb prevádzkovateľa;
podpora podnikateľských aktivít a marketingu, marketingové prieskumy, prieskumy spokojnosti obchodných partnerov, zasielanie informácií o novinkách, týkajúcich sa činnosti prevádzkovateľa a ním poskytovaných služieb.
Právny základ spracúvania osobných údajov: 
čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou podľa bodu 1.5.1 týchto Informácií;
čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinností, ktorá prevádzkovateľovi vyplýva z príslušných právnych predpisov;
čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa bodu 1.5.3 týchto Informácií.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:
Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje najmä nasledovným príjemcom/ kategóriám príjemcov:
spracovateľ registratúry, spracovanie a skladovanie písomností prevádzkovateľa;
poskytovateľ účtovných služieb, účtovného a daňového poradenstva, auditných služieb;
prevádzkovateľ kamerového systému (interný/externý), systému monitorovania vstupu do priestorov prevádzkovateľa;
poskytovateľ právnych služieb;
poskytovatelia poistných služieb;
poskytovatelia informačných systémov a technickej infraštruktúry v prípade, keď spravujú interné systémy pre správu osobných údajov;
poskytovateľ prekladateľských služieb;
poskytovateľ kuriérskych služieb;
akcionári prevádzkovateľa;
členovia štatutárneho orgánu a dozornej rady prevádzkovateľa.
Informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: 
neaplikuje sa
Informácia o existencii/neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti: 
neaplikuje sa
Odkaz na primerané alebo vhodné záruky (vrátane uvedenia spôsobu, na základe ktorého
je možné dospieť ku ich kópii alebo kde sú dostupné/zverejnené): 
neaplikuje sa
Doba uchovávania osobných údajov (kritéria na jej určenie):
po dobu trvania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou;
po dobu nevyhnutnú na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s dotknutou osobou;
po dobu plynutia premlčacích alebo prekluzívnych lehôt vo vzťahu k nárokom vyplývajúcich
alebo súvisiacich so zmluvným vzťahom s dotknutou osobou;
po dobu trvania súdneho, správneho alebo iného konania v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej alebo prekluzívnej lehoty po ich skončení.
na účely podľa bodu 1.5.2. týchto Informácií po dobu vyplývajúcu z príslušného právneho predpisu.
Identifikácia práv dotknutej osoby: 
právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, najmä namietať proti spracúvaniu podľa bodu 1.5.3 týchto Informácií; Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme pre daný účel ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme
v takomto spracúvaní pokračovali;
právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby;
právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby;
právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby;
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby;
právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby;
právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, Slovenská republika.
Existencia práva dotknutej osoby kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním
osobných údajov :

neaplikuje sa
Na spracovanie Vašich osobných údajov na účely uvedené v tejto Informácii od Vás nepotrebujeme súhlas, nakoľko sme identifikovali iné právne základy spracovania Vašich osobných údajov.
V prípade, pokiaľ by ste nám kedykoľvek v budúcnosti súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov na konkrétne uvedený účel/ účely udelili, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať,
a to zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu unimaxvg@unimaxvg.sk s uvedením, pre ktoré osobné údaje odvoláva súhlas s ich spracovaním;

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy (vrátane informácie, či je dotknutá osoba povinná na poskytnutie osobných údajov a možných následkov ich neposkytnutia):
v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.1 týchto Informácií je poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie prevádzkovateľom nevyhnutné na plnenie zmluvy (v prípade, pokiaľ by dotknutá osoba osobné údaje neposkytla, prevádzkovateľ by nebol schopný plniť zmluvu;
v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.2 týchto Informácií je spracúvanie osobných údajov o dotknutej osobe prevádzkovateľom nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov; v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.3 týchto Informácií dotknutá osoba nie je povinná na poskytnutie osobných údajov a je oprávnená namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov
(v prípade, pokiaľ využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa bodu 1.5.3 týchto Informácií, Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme ďalej spracovávať,
ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali).
Z akých zdrojov osobné údaje získavame?
Najviac osobných údajov získame priamo od vás tým, že nám ich poskytnete na účely uzavretia zmluvy a alebo pri ohlásení akejkoľvek zmeny, resp. v rámci vašej objednávky, dodacieho listu alebo ďalších súvisiacich dokladov spojených s realizáciou obchodného prípadu.
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (vrátane informácií o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu): 

neaplikuje sa


FIREMNÉ ÚDAJE:

UNIMAX VG s.r.o.

Šimonovianska 34/90

958 03 PARTIZÁNSKE


IČO: 50 729 501; DIČ: 2120452290; IČ DPH: SK2120452290

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okr. súdu Trenčín vložka číslo: 34296/R

Created with ‌

HTML Website Creator